ببند چشمت را

---
میلاد درخشانی
5 آلبوم 21 آهنگ

ببند درها را
با اتاق تنها باش
ببند پنجره ها را که باد می آید
ببند چشمت را به روی شب یواش بخواب
روز شاد می آید
تمام خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمام خاطره ها از کسی که دیگر نیست
ببند چشمت را
ببند چشمت را
ببند چشمت را
ببند چشمت را
بگرد خانه خود را دوباره پیدا کن
بگرد دور خودت دور دایره ها
بگرد خانه خود را دوباره پیدا کن
بگرد دور خودت دور دایره ها
تمام خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمام خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمام خاطره ها از کسی که دیگر نیست
تمام خاطره ها از کسی که دیگر نیست
ببند چشمت را
ببند چشمت را
ببند چشمت را
ببند چشمت را

پاسخ