میلاد درخشانی
5 آلبوم 21 آهنگ

تو را می خوام و گرنه یار بسیار
گلی می خوام و گرنه خار بسیار
گلی می خوام که ور سایش نشینم
و گرنه سایه ی دیوار بسیار
غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم
غمم غم همدمم غم غمم با که بگم
دلم می خواد که آوازم کنی یار
هر آوازی دو صد نازم کنی یار
خدایا تاب رنجوری ندارم
ز یارم طاقت دوری ندارم
ندانم این سفر کی می رسه سر
کی می رسه سر
ندانم این سفر کی می رسه سر
کی می رسه سر
ندانم این سفر کی می رسه سر
کی می رسه سر
ندانم این سفر کی می رسه سر
کی می رسه سر
غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم
غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم
غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم
غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم

پاسخ