میلاد درخشانی
5 آلبوم 21 آهنگ

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامدست و روزی که گذشت
روزی که نیامدست و روزی که گذشت
این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

پاسخ